Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Utslipp av renset prosessvann fra karbonfangstanlegg til Eidangerfjorden.

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Sissel Brit Ranneklev
Forfattere
Sissel Brit Ranneklev, Jarle Molvær, Morten Schaanning

Sammendrag

Fortynning, innlagring og spredning av renset prosessvann fra Norcems mulige anlegg for fullskala karbonfangst til Eidangerfjorden er beregnet med modellverktøyet Visual Plumes. Prosessvannet inneholder i hovedsak støv, totalt organisk karbon (TOC), SO2, NOx, metaller (blant annet kvikksølv) og dioksiner. Tilførsler av støv, TOC, SO2, NOx og forsurende stoffer anses å ha marginal effekt på vannkvaliteten i Eidangerfjorden og Langesundsfjorden. Konsentrasjonen av kvikksølv fra diffusor vil være godt under grenseverdier (AA-EQS) gitt i vannforskriften. Norcems utslipp på 40 g kvikksølv/år til Grenlandsfjordene vil være ett av de største fra landbasert industri i området. I forhold til totale tilførsler av kvikksølv til Grenlandsfjordene utgjør bidraget ca. 0,2 %. Tilførsler av dioksiner og furaner fra Norcem på 0,9 mg/år utgjør ca. 0,09 % av beregnede tilførsler til Langesundsfjorden fra Frierfjorden. Det er forhøyede konsentrasjoner av dioksiner i vannmiljøet i Eidangerfjorden og Langesundsfjorden i dag, og tidligere målinger av dioksiner i fjordene indikerer at AA-EQS i vannsøyla er oversteget. Utslippet av dioksiner fra Norcem vil da ikke kunne fortynnes til konsentrasjoner under AA-EQS, dersom disse bakgrunnskonsentrasjoner legges til grunn for beregninger.