Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Næra med tilløpsbekker og Sør-Mesna

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Johnny Peter Håll, Birger Skjelbred

Sammendrag

Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i innsjøene Sør-Mesna og Næra, samt tilløpsbekker til Næra, i 2018. Endringer i Næras tilstand over tid er også vurdert. Den økologiske tilstanden for Næra ble vurdert som god med hensyn til eutrofiering for perioden 2016-2018. Vurderingen er basert på det biologiske kvalitetselementet planteplankton, og støttes av tilstandsvurderingen til de fysisk-kjemiske parameterne siktedyp og total-fosfor. Vurderingen baserer seg på data fra 3 års observasjoner samlet. Kvernbekken ble vurdert til svært god økologisk tilstand i 2018, mens Haugsvebekken og Stenshullbekken ble vurdert til god økologisk tilstand. Dette underbygges av tilstandsvurderingen for total-fosfor, som viste svært god tilstand for Kvernbekken og Haugsvebekken, mens den viste god tilstand for Stenshullbekken. Tilstandsvurderingene for Haugsvebekken og Stenshullbekken er beheftet med stor usikkerhet siden overvåkingen i 2018 ikke inkluderte begroingsalger, mens undersøkelser av begroingsalger i perioden 2016-2017 viste at bekkene var markert påvirket av næringssalter basert på eutrofieringsindeksen PIT for begroing, og ikke tilfredsstilte kravet om god økologisk tilstand. Tilstandsvurderingen for total-nitrogen ble ikke tatt med i samlet vurdering for Næra og tilløpsbekkene siden de ble vurdert til å være fosforbegrenset. Sør-Mesna hadde algemengder og algesammensetning som tilsa svært god økologisk tilstand, men de fysisk-kjemiske kvalitetselementene total fosfor, total nitrogen og siktedyp tilsa god tilstand. Innsjøen har følgelig fått samlet vurdering god økologisk tilstand.