Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Intensivert skogbruk som klimatiltak – hvordan kan det påvirke tålegrenser for S og N deposisjon?

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Øyvind Kaste
Forfattere
Øyvind Kaste, Richard Frederic Wright, Salar Valinia

Sammendrag

Et mer intensivert skogbruk er i Norge blitt foreslått som et klimatiltak. Økt skogvekst og fjerning av biomasse i form av hogst kan bidra til økt opptak og lagring CO2 fra atmosfæren. Overgang til et mer intensivert skogbruk kan imidlertid gi forsuringseffekter, spesielt i områder med forsuringsfølsom berggrunn slik som i den sørlige delen av Norge. Vi har estimert effekten av ulike skogbruksformer på tålegrenser for forsuring i to norske skogfelter; Birkenesfeltet i Vest-Agder og Langtjern i Buskerud fylke. Begge feltene har vært en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet for effekter av langtransporterte luftforurensninger siden starten i 1980. Feltene er typiske representanter for skogområder med forsuringsfølsom berggrunn og som fortsatt er utsatt for sur nedbør. Birkenesfeltet er nær 100% dekket av produktiv skog, mens nedbørfeltet rundt Langtjern er dominert av lavproduktiv skog.