Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2019. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS og Miljøteknikk Terrateam AS.

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Dag Øystein Hjermann

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden i 2019 på oppdrag for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge, Rana Gruber AS og Miljøteknikk Terrateam AS. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til Vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriftene har utslipp av til Ranfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske tilstand. Kjemisk tilstand ble bestemt ved analyse av miljøgifter i prøver av blåskjell fra tre stasjoner. Det ble gjort analyser av metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), perfluorerte alkylstoffer og tinnorganiske forbindelser. Det var overskridelse av grenseverdier for de prioritert stoffene benzo(a)pyren og fluoranten i blåskjell fra Moholmen og nord for Toraneskaia. Kjemisk tilstand for disse to stasjonene er derfor klassifisert som «ikke god». Det var ingen overskridelser av grenseverdier i blåskjell fra Bjørnbærviken. Kjemisk tilstand for denne stasjonen er derfor klassifisert som «god». Konsentrasjonene av PAH-forbindelser som ble påvist i blåskjell fra Moholmen og nord for Toraneskaia var omtrent fire ganger høyere enn i 2018.