Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Vefsnfjorden i 2019. Overvåking for Alcoa Mosjøen.

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Dag Øystein Hjermann

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Vefsnfjorden i 2019 på oppdrag for Alcoa Mosjøen. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften har utslipp av til Vefsnfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftens utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske tilstand. Det ble gjort analyser av 16 PAH-forbindelser og metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink) i prøver av blåskjell og sediment. I tillegg ble det analysert for cyanid i vannprøver tatt utenfor Rynes, hvor det er utslipp av sigevann fra flere deponier. Seks av sju sedimentstasjoner hadde PAH-konsentrasjoner tilsvarende klasse IV (dårlig tilstand). Dette forurensningsnivået kan medføre toksiske effekter på sedimentlevende organismer. I sedimentprøvene var det overskridelse av grenseverdier for seks PAH-forbindelser som er listet blant de prioriterte stoffene. Det var overskridelse av grenseverdi for en eller flere prioriterte stoffer på alle stasjonene. Kjemisk tilstand er derfor klassifisert som «ikke god» for alle sedimentstasjonene. Sedimentene hadde også overskridelse av grenseverdier for de vannregionspesifikke stoffene benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, krysen og pyren på seks av sju stasjoner. Tre av blåskjellstasjonene hadde overskridelse av grenseverdi for kvikksølv. Overskridelsene var på stasjonene Alterneset, Åsmulen og Rynes. De utplasserte blåskjellene i Finnvika hadde overskridelse av grenseverdi for det prioriterte stoffet benzo(a)pyren. Kjemisk tilstand for disse fire stasjonene er derfor klassifisert som «ikke god». De to ytterste blåskjellstasjonene hadde ingen overskridelser av grenseverdier for prioriterte stoffer, og er klassifisert til «god» kjemisk tilstand. Det ble ikke påvist cyanid i noen av vannprøvene som ble tatt utenfor Rynes.