Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Undersøkelser i vannforekomst Botn i Indre Fosen kommune 2016-2018

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Gunhild Borgersen, Lars Gunder Golmen

Sammendrag

NIVA har gjennomført undersøkelser av bløtbunnsfauna og vannkvalitet i vannforekomst Botn i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Formålet med undersøkelsene var å vurdere økologisk tilstand i vannforekomsten etter mange år med innsats for å bedre forholdene der. Resultatene fra overvåkingen 2016-2018 viser at Botn har tilfredsstillende vannkvalitet i overflatelaget for fosfat, nitrat og ammonium (god eller svært god tilstand), men moderat tilstand for total fosfor, totalt nitrogen og klorofyll a. Oksygenforholdene i bunnvannet viste moderat tilstand. Bløtbunnsfauna ble klassifisert til moderat tilstand, med unntak av én stasjon som ble klassifisert til dårlig tilstand. Det var en artsfattig bunnfauna nesten utelukkende bestående av flerbørstemark. Innholdet av organisk karbon i sedimentet ga dårlig tilstand fire av stasjonene og moderat tilstand på én stasjon. Forholdene i dypvannet i Botn er nå bedre enn de var tilbake på 80- og 90-tallet, men resultatene tyder på at det fortsatt er behov for tiltak for å unngå forverring av tilstanden.