Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2019

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Anette Engesmo, Andre Staalstrøm, Marit Norli, John Rune Selvik, Janne Kim Gitmark

Sammendrag

Denne rapporten sammenfatter resultatene av miljøovervåkingen i Ytre Oslofjord 2019. Det er gjennomført tilførselsberegninger for 2018. Jordbruk er største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Tilførsler fra befolkning (avløpsrenseanlegg) og naturlig avrenning er omtrent like store. Videre ble det gjennomført vannmasseundersøkelser ved 17 stasjoner der hydrologiske forhold, samt fysiske, kjemiske og biologiske parametere ble undersøkt. Det var en dypvannsfornyelse i Iddefjorden og Frierfjorden vinteren 2019 og i Drammensfjorden våren 2019. Det ble også gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn i fjæresonen på 15 stasjoner og undersøkelser av nedre voksegrense for utvalgte makroalger på 18 stasjoner. Det er gjennomført en sammenligning mellom rammeundersøkelser og fjæresoneundersøkelser. Det ble registrert fem fremmede arter gjennom programmets overvåking i 2019: Japansk drivtang, Strømgarn, Krokbærer/Rødlo, Brakkvannsrur og Stillehavsørsters. Vannmassestasjoner og hardbunnstasjoner er klassifisert etter veileder 02:2018.