Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Evaluering av ØKOKYST - stasjonsnett og klassegrenser

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Mats Gunnar Walday, Camilla With Fagerli, Helene Frigstad, Andre Staalstrøm, Maria Kaurin, Guttorm Christensen, Hilde Cecilie Trannum, Wenche Eikrem

Sammendrag

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Miljødirektoratet har bedt NIVA gjennomgå resultatene fra alle delprogrammene i ØKOKYST for de ulike biologiske kvalitetselementene for å vurdere: 1. Tilsier resultatene så langt at vi har "truffet" på valg av trend- og referansestasjoner, eller burde noen stasjoner omdefineres (fra trend til referanse eller motsatt)? 2. Er det enkelte stasjoner som åpenbart bør flyttes for å dekke opp behovet for både trend og referansestasjoner? 3. Hvilke åpenbare mangler i stasjonsnettverket hindrer utarbeidingen av et komplett klassifiseringssystem for økologisk tilstand i kystvann? Vurderingen er gjort for hvert enkelt delprogram, og de foreslåtte endringer er sammenfattet i et eget kapittel i slutten av rapporten. I tillegg er det gitt en kort beskrivelse av området og miljøtilstanden for stasjonene i hvert enkelt delprogram. I det avsluttende kapittelet er det gjort noen generelle og overordnede betraktninger og gitt forslag for utforming og utførelse av ØKOKYST-programmene.