Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Utredning av mulig kalkingsbehov for å ivareta storørretbestanden i Flagstadelva

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Kjetil Olstad, Øyvind Aaberg Garmo, Kari Austnes, Øyvind Kaste, Arne N. Linløkken, Rolf Høgberget, Stein Ivar Johnsen

Sammendrag

Flagstadelva i Hamar kommune ble kalket i perioden 1994 – 2014. Som en følge av redusert tilførsel av sur nedbør ble kalkingen avsluttet både her og i andre vassdrag i Hedmark. Avslutningen av kalkingen i 2014 ble fulgt opp med overvåking som er rapportert i NIVA-rapport (Garmo mfl. 2019). Rapporten utelukket ikke at vannkvaliteten i Flagstadelva kan være negativt påvirket av forsuring, og at det har negativ virkning på ørretens rekruttering. I denne rapporten presenteres en utredning på oppdrag fra Fylkesmannen i Innlandet for å undersøke nærmere om det er et behov for å gjenoppta kalking i Flagstadelva med tanke på å sikre gyteområder for storørretbestanden. I tillegg er det utarbeidet en kalkingsplan for elva med utgangspunkt i den eksisterende infrastrukturen knyttet til kalkdosereren ved Nybusjøen og alternativer som blant annet utlegging av kalkgrus er vurdert. Flagstadelva er utsatt for episoder med surt vann i forbindelse med smeltevannsflom, regnflom og i perioder etter lengre tørke. Dagens avvik fra naturtilstanden vurderes imidlertid til å være lite og bidraget fra langtransporterte forurensninger til forsuring i elva karakteriseres som minimalt i forhold til naturlige forsurende prosesser. Kalking vil med stor sannsynlighet ha god effekt som fiskeforsterkende tiltak for å sikre overlevelse gjennom episodiske surstøt og således øke bidraget fra Flagstadelva til det samlede antall mjøsørret.