Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av begroingsalger og heterotrof begroing på 25 stasjoner i vannområde Glomma sør for Øyeren 2011 - 2020

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Maia Røst Kile, Joanna Lynn Kemp

Sammendrag

Dette overvåkingsprogrammet er første år av en 4-årig rammeavtale som NIVA har inngått med Vannområde Glomma sør for Øyeren. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til vannforskriften på 25 utvalgte elve- og bekkelokaliteter på bakgrunn av undersøkelser av begroingsalger og heterotrof begroing. I en totalvurdering av økologisk tilstand ble 3 lokaliteter klassifisert til å være i god tilstand i 2020, mens de resterende stasjonene var i moderat eller dårlig tilstand.