Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2020. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal.

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Sigurd Øxnevad
Forfattere
Sigurd Øxnevad

Sammendrag

NIVA har utført tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2020 på oppdrag for Hydro Aluminium Årdal. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften har utslipp av til Årdalsfjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftens utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske tilstand. Det ble gjort analyser av PAH-forbindelser og metaller i prøver av blåskjell fra fem stasjoner. Det var overskridelse av grenseverdi (EQS) for det prioriterte stoffet benzo(a)pyren i blåskjell fra Hundshammar. Kjemisk tilstand for denne stasjonen er derfor klassifisert som «ikke god». På de andre stasjonene var det ingen konsentrasjoner som overskred grenseverdiene, og disse stasjonene er derfor klassifisert til «god kjemisk tilstand». Det var ingen konsentrasjoner som overskred grenseverdien for det vannregionspesifikke stoffet benzo(a)antracen. Det har vært nedgang i konsentrasjon av PAH-forbindelser i blåskjell fra Hundshammar siden 2011. For benzo(a)pyren var konsentrasjonen i blåskjell fra den innerste stasjonen omtrent en tiendedel av konsentrasjonen fra 2019.