Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden. Undersøkelse av blåskjell og sedimenter i 2020.

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Merete Schøyen, Alfhild Kringstad, Jarle Håvardstun

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften for Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2020. Ved fem blåskjell- og sedimentstasjoner har det blitt analysert for et utslippsrelevant utvalg av de prioriterte stoffene dioksiner, dioksinliknende PCB, bly (Pb) og nikkel (Ni). Det har også blitt analysert for de vannregionspesifikke stoffene arsen (As), kobber (Cu) og sink (Zn). I tillegg ble det analysert for sølv (Ag), kobolt (Co), jern (Fe), palladium (Pd), selen (Se), thorium (Th) og uran (U). Et utvalg triklor-trimetylbenzener (KAB) ble analysert i sedimenter. For de prioriterte stoffene i blåskjell ble det ikke målt konsentrasjoner som overskred miljøkvalitetsstandarder (Environmental Quality Standard, EQS), og alle de fem blåskjellstasjonene var derfor i «god kjemisk tilstand». For de prioriterte stoffene i sedimenter ble det målt konsentrasjoner av Ni samt dioksiner og dioksinliknende PCB som overskred EQS på alle de fem sedimentstasjonene, som derfor ble klassifisert til «ikke god kjemisk tilstand». For de vannregionspesifikke stoffene er det ikke oppgitt EQS-verdier i biota i Veileder 02:2018. Det var overskridelser av de vannregionspesifikke stoffene As og Cu i sedimenter. I sedimentene var konsentrasjonene gjennomgående høyest utenfor bedriftens kai, hvor nivåene av As, Cu og Ni tilsvarte klasse V (svært dårlig) i hht. Veileder M-608. Det ble påvist triklor-trimetylbenzener (sum KAB) på alle de fem sedimentstasjonene.