Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Undersøkelse av bløtbunnsfauna i Vestfold og Telemark i 2020

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Gunhild Borgersen
Forfattere
Gunhild Borgersen

Sammendrag

Bunnprøver for analyse av bløtbunnsfauna og organisk innhold i sediment ble tatt på fem stasjoner i Vestfold og Telemark i 2020. På stasjon TF3 i Byfjorden ved Tønsberg og BÆR1 i Bærøyfjorden ved Kragerø var det nesten ikke noen bunndyr, og stasjonene ble klassifisert til svært dårlig tilstand for bløtbunnsfauna. Sedimentet var svart og luktet hydrogensulfid (H2S), og på BÆR1 var det høyt innhold av organisk karbon tilsvarende svært dårlig tilstand, og svært lavt oksygeninnhold i bunnvannet. Stasjon VRE-1 i Vrengen hadde en arts- og individfattig fauna og den økologiske tilstanden ble klassifisert til moderat. Innholdet av organisk karbon i sedimentet var noe høyt og fikk dårlig tilstand. Stasjon LAR-S27 i Larviksfjorden hadde en artsrik fauna og den økologiske tilstanden ble klassifisert til god. Innholdet av organisk karbon i sedimentet var høyt og tilsvarte svært dårlig tilstand, og sedimentet luktet av H2S ved prøvetaking. Stasjon STA1 i Stavern hadde en normalt artsrik og individrik fauna og den økologiske tilstanden ble klassifisert til god. Innholdet av organisk karbon i sedimentet var lavt og tilsvarte god tilstand.