Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023. Bunnundersøkelser i 2020. Fagrapport

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Bjørnar Beylich, Gunhild Borgersen, Mats Gunnar Walday

Sammendrag

Bunnprøver for analyse av bløtbunnsfauna ble tatt på fem stasjoner i Ytre Oslofjord i 2020. Stasjonene i Tønsbergfjorden (TØ-1), Ringdalsfjorden (R-5), ved Breiangen (OF-5) og Haslau (S-9) hadde alle god tilstand for bløtbunnsfauna, mens stasjonen i Drammensfjorden (DD-1) fikk moderat tilstand. Det totale antallet arter varierte en del mellom stasjonene, med S-9 (Haslau) som den mest artsrike med 82 arter, og OF-5 (Breiangen) og TØ-1 (Tønsbergfjorden) som de minst artsrike med 35 arter. Stasjon R-5 i Ringdalsfjorden hadde høyt innhold av både organisk karbon (TOC) og nitrogen i sedimentet, og hadde svært dårlig tilstand for organisk innhold. Stasjon S-9 ved Haslau hadde også noe forhøyet innhold av TOC i sedimentet og hadde moderat tilstand for organisk innhold (men verdien på 28,5 mg/g lå rett over grenseverdien mellom moderat og god tilstand. De øvrige stasjonene hadde god tilstand. SPI-undersøkelsene (Sediment Profile Imaging) av bunnsedimenter i Ytre Oslofjord i 2020 viste at Drammensfjorden hadde gode oksygenforhold ned til ca. 40-50m dyp, og at det var anoksiske sedimenter fra 70m og nedover. I områdene rundt Færder oppnådde syv stasjoner god tilstand, fire stasjoner moderat tilstand, og på fem stasjoner var ikke bildene egnet til tilstandsklassifisering basert på Benthic Habitat Quality index (BHQ) fordi sedimentene var fysisk forstyrret.