Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2020

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Asle Økelsrud, Camilla Hedlund Corneliussen Hagman

Sammendrag

Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i Kroksjøen og Sjusjøen i Ringsaker kommune i 2020 med hensyn til eutrofiering (overgjødsling). I tillegg gjøres en vurdering av miljøtilstanden i fire av innsjøenes tilløpselver og bekker. Stasjoner opp- og nedstrøms hyttefelt i to bekker med utløp til Aksjøen ble også undersøkt med hensyn til eutrofiering og organisk belastning. Her ble det gjort en vurdering av kilder til eutrofiering og organisk belastning utfra arealbruken i delnedbørsfeltene til stasjonene. Basert på mengden og sammensetningen av planteplankton, samt fysisk-kjemiske støtteparametere, ble innsjøene Kroksjøen og Sjusjøen vurdert til å være i hhv. moderat og dårlig økologisk tilstand. Miljømålet i vannforskriften om god økologisk tilstand ble dermed ikke oppnådd, og det synes å være behov for ytterligere tiltak for å begrense tilførslene av næringsstoffer (fosfor og nitrogen) til innsjøene. Undersøkelsen av fire bekker og elver i nedbørsfeltet til de to innsjøene viste at tre av fire elver/bekker hadde middelkonsentrasjoner av total-fosfor (tot-P) som tilsvarer moderat tilstand. Alle fire bekker/elver hadde middelverdier av fosfat som var høyere enn fosfat-konsentrasjoner målt i upåvirkede vassdrag. Stasjoner nedstrøms hyttefelt i de to bekkene med utløp til Aksjøen, hadde høyere middelkonsentrasjoner av tot-P og E. coli, enn referansestasjoner oppstrøms. Dette tyder på økt eutrofiering og organisk belastning nedstrøms hyttefelt. En sannsynlig kilde til dette er urenset avløp fra hyttefelt.