Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer 1974-2020

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Birger Skjelbred
Forfattere
Birger Skjelbred

Sammendrag

Rapporten oppsummerer utviklingen av eutrofisituasjonen for Eikerenvassdraget i tidsperioden fra 1974 – 2020. Eikeren har gjennom tidsperioden variert fra svært god til moderat tilstand med hensyn på Tot-P, men ligger normalt i tilstandsklasse god og lå i svært god tilstandsklasse i 2020. Med hensyn på klorofyll a lå Eikeren i tilstandsklasse svært god gjennom tidsperioden og i 2020. Nitrogenverdiene lå høyt gjennom tidsperioden og fikk dårlig tilstand, men nitrogen har liten betydning for algeveksten i Eikerenvassdraget ettersom fosfor er det begrensende næringsstoffet. Tidsutviklingen av planteplankton målt som konsentrasjoner av klorofyll i Eikeren fra 1978 og frem til i dag viser en stigende, men ikke signifikant trend, og med en korresponderende reduksjon i siktedyp. I vassdraget ovenfor Eikeren var forurensingstilførselen betydelig i Hillestadvannet og dels i Haugestadvannet. Herfra bedret vannkvaliteten seg nedover i vassdraget, slik at Bergsvannet i Eidsfoss stort sett lå i tilstandsklassene svært god til moderat med hensyn til Tot-P. Med hensyn til planteplankton var det fremdeles fosforkrevende og til dels toksinproduserende cyanobakterier som dominerte i Hillestadvannet og spredte seg nedover vassdraget. Cyanobakterier dominerte planteplanktonet helt til og med Bergsvannet i Eidsfoss. Den regionale bakterieundersøkelsen i Eikeren påviste noe bakteriell forurensning i overflatesjiktet. Av sideelver/tilløpsbekker til vassdraget var det flere som oppnådde tilstandsklasse moderat med hensyn på Tot-P. Flere av bekkene hadde også for høyt innhold av E. coli. I nedbørfeltet til Eikeren hadde flere av bekkene også for høyt innhold av E. coli og for høye konsentrasjoner for Tot-P.