Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøkonsekvensvurdering av kjølevannsutslipp til Frierfjorden fra Vianode Herøya

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Henrik Jonsson, Anders Ruus, Andre Staalstrøm

Sammendrag

Vianode AS søker om etablering av ny virksomhet i Herøya industripark for produksjon av karbon-baserte anoder. NIVA leverer her delutredningen på bedriftens miljøpåvirkning i Frierfjorden. Delutredningen er del i en full konsekvensutredning av omsøkte tiltak på Herøya. Beregninger viser begrenset sedimentoppvirvling fra etablering av ny utslippsledning i Frierfjorden sammenlignet med oppvirvling fra skipstrafikk i området. Oppvirvlet sediment forventes avsatt svært lokalt, og beregninger viser at biotilgjengelig fraksjon av miljøgifter i sedimentene er svært lav. Sedimentoppvirvling øker med økende utslippsdyp/rørlengde, og minst miljøbelastning i anleggsfasen vil derfor komme fra et utslipp tett opp mot kai på Herøya. Modellering av et kjølevannsutslipp fra Vianode til Frierfjorden viser bedre innblanding, og dermed lavere overtemperatur i resipienten med økende utslippsdyp. Et ferskvannsbasert system gir bedre innblanding, og dermed lavere overtemperatur i resipienten sammenlignet med et sjøvannsbasert system. Bedre innblanding og lavere overtemperatur oppnås også med økt utslippshastighet, enten ved å redusere diameteren på utslippsrøret, eller ved å øke vannraten. Et utslipp med plumen rettet oppover mot sjøoverflaten vil begrense miljøbelastningen i driftsfasen. Biologiske effekter i driftsfasen forventes da å være begrenset til små tap av i første rekke fiskeegg og larver innenfor plumens primærfortynningssone. Modelleringer viser at primærfortynningssonen vil strekke seg opptil 34m fra utslippet.