Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av vannmiljø – Wacker Chemicals Norway As 2020-2021

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Johnny Peter Håll, Markus Lindholm, Øyvind Aaberg Garmo, Joanna Lynn Kemp

Sammendrag

Wacker Chemicals AS fikk våren 2019 tillatelse til økte utslipp av NOx, SO2, støv og PAH til luft fra Miljødirektoratet, i forbindelse med at ny ovn er blitt satt i produksjon (ovn 8). I den anledning ble det gitt pålegg om å overvåke vann og vassdrag som kan tenkes å motta lokal sur nedbør knyttet til de økte utslippene. NIVA leverte høsten 2019 forslag om tiltaksrettet overvåkingsprogram som skulle imøtekomme kravet. Programmet ble godkjent av Miljødirektoratet 15. januar 2020, og NIVA fikk i oppdrag å gjennomføre overvåkingen. Denne rapporten presenterer resultatene fra første år med overvåking. Som det fremgår, viste det seg at vanntyper som var oppgitt på Vann-Nett, og som ble lagt til grunn for utvelgelse av vannforekomster, ikke stemte med virkeligheten. Dette kompliserer overvåkingsoppdraget. De innhentede biologiske og vannkjemiske dataene vil likevel danne et godt grunnlag for å fange opp mulige responser på lokal forsuring, etter hvert som metodikken i Vannforskriften utvikles videre. Per i dag er det ingen tegn til forsuring i de elvene, bekkene og innsjøene som var inkludert i overvåkingen. Rapporten presenterer alle resultater, med viktige rådata i vedlegg, og gir anbefalinger om mulige justeringer som bør vurderes i kommende overvåkingsrunder knyttet til programmet.