Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2021. Overvåking for Alcoa Lista.

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Espen Lund

Sammendrag

NIVA har utført tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2021 på oppdrag for Alcoa Lista. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utformet på bakgrunn av bedriftens utslippskomponenter til sjøen. I overvåkingen er det gjort analyser av PAH-forbindelser, arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink i prøver av albusnegl fra fem stasjoner. Det ble også gjort overvåking av bly og kadmium i vannprøver fra Husebybukta. Det var overskridelse av grenseverdi for PAH-forbindelsene benzo(a)pyren og fluoranten i albusnegl fra Haugestranda, og for fluoranten i albusnegl fra Tjuvholmen. Kjemisk tilstand for disse stasjonene klassifiseres derfor som «ikke god». Kjemisk tilstand for de andre tre stasjonene for albusnegl settes til «god». Albusnegl fra Haugestranda og Einarsneset hadde noe høyere konsentrasjon av PAH-forbindelser i 2021 enn i 2020. For stasjonene Tjuvholmen og Havik var nivået av PAH16 omtrent halvert i forhold til i 2020. Det ble ikke påvist PAH-forbindelser i albusneglene fra Østhassel i 2021. Det var ikke overskridelse av grenseverdier for årlig gjennomsnitt (AA-EQS) for bly og kadmium i sjøvann. Kjemisk tilstand for vannprøvestasjon Haugestranda klassifiseres derfor som «god».