Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåkning i Follafoss havneområde og Beitstadfjorden i 2021 for MM FollaCell AS og SalMar Settefisk AS

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Gunhild Borgersen, Janne Kim Gitmark, Jarle Håvardstun, Andre Staalstrøm

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften i Beitstadfjorden på oppdrag fra MM FollaCell AS og SalMar Settefisk AS. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstenes økologiske og kjemiske tilstand. Overvåkingen omfattet undersøkelse av bunnfauna, makroalger, planteplankton (klorofyll a), næringssalter, vannregionspesifikke stoffer og prioriterte stoffer i biota og sediment. I vannforekomst «Follafoss havneområde» var den økologiske tilstanden «god» for makroalger på alle tre stasjoner. I vannforekomst «Beitstadfjorden» var den økologiske tilstanden «moderat» for planteplankton. For bunnfauna var den økologiske tilstanden «svært god» på stasjon SCE5 og «god» på stasjon SCE6 (nærmest utslippet). Stasjon SCE6 hadde også svært høyt innhold av organisk karbon og nitrogen i sedimentet. Innholdet av de prioriterte stoffene kvikksølv, bly, kadmium og nikkel i sediment ga «god» kjemisk tilstand på de to sedimentstasjonene». Kjemisk tilstand basert på analyser av kvikksølv fra tre blåskjellstasjoner ble også klassifisert til «god». Det var ingen overskridelser av EQS-verdier for vannregionspesifikke stoffer.