Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Vefsnfjorden i 2021. Overvåking for Alcoa Mosjøen.

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Dag Øystein Hjermann

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Vefsnfjorden for Alcoa Mosjøen i 2021. Programmet er utformet på bakgrunn av bedriftens utslippskomponenter til Vefsnfjorden. Det ble analysert blåskjell fra seks stasjoner. På tre stasjoner i den indre delen av fjorden ble det plassert ut blåskjell. Det ble brukt blåskjell fra den ytterste stasjonen (Sørneset) til utplassering på tre stasjoner innerst i fjorden. Blåskjellprøvene ble analysert for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH--forbindelser), tungmetaller (arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel og sink) og fluorid. Det var lave konsentrasjoner av PAH-forbindelser i blåskjellene, og avtagende konsentrasjoner fra Finnvika og ut til Sørneset. Det var lave konsentrasjoner av PAH-forbindelsene som hører til de prioriterte stoffene i Vannforskriften. Det var ingen overskridelser av grenseverdi for prioriterte stoffer i blåskjellene fra stasjonene Finnvika til og med Alterneset. På de to ytterste stasjonene var det overskridelse av grenseverdi for kvikksølv. De to ytre stasjonene klassifiseres derfor til «ikke god» kjemisk tilstand. Stasjonene Finnvika, Rynes, Åsmulen og Alterneset var i «god» kjemisk tilstand. Det var lave konsentrasjoner av fluorid i blåskjellene. Det var noe høyere konsentrasjon av fluorid i blåskjellene fra Rynes, som sto utplassert i nærheten av utslippspunktet for sigevann fra deponiene. Blåskjellene fra stasjonen ved Rynes var «moderat forurenset» av fluorid.