Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2021. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal.

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Jarle Håvardstun, Dag Øystein Hjermann

Sammendrag

NIVA har utført tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2021 på oppdrag for Hydro Aluminium Årdal. I overvåkingen er det gjort analyser av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-forbindelser) og tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink) i prøver av blåskjell fra fem stasjoner og i sedimentprøver fra tre stasjoner. Det ble også analysert for fluorid i blåskjellprøvene. De to innerste sedimentstasjonene hadde høye konsentrasjoner av PAH-forbindelser. Sedimentene på de to stasjonene var i «svært dårlig» tilstand for PAH16. Sedimentene på den midtre stasjonen i Årdalsfjorden hadde lavere konsentrasjoner av PAH-forbindelser, og var i «moderat» tilstand for PAH16. Det var overskridelse av mange PAH-forbindelser som hører til de prioriterte stoffene. De tre sedimentstasjonene klassifiseres til «ikke god» kjemisk tilstand. Selv om det var høye konsentrasjoner av PAH-forbindelser sedimentene i Årdalsfjorden i 2021, så har det vært en god utvikling med lavere konsentrasjoner i løpet av de siste 10-20 årene. Det var høyest konsentrasjon av PAH-forbindelser i blåskjellene fra Hundshammar. Det var bare lave konsentrasjoner av PAH-forbindelser i blåskjellene fra stasjonene i den midtre og ytre delen av fjorden. Det var overskridelse av grenseverdier for de prioriterte stoffene benzo(a)pyren og fluoranten i blåskjell fra Hundshammar. Kjemisk tilstand for stasjonen Hundshammar klassifiseres derfor til «ikke god» tilstand. De andre stasjonene var i «god» kjemisk tilstand.