Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Husnesfjorden i 2021. Overvåking for Hydro Aluminium Husnes.

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Jarle Håvardstun

Sammendrag

NIVA har utført tiltaksorientert overvåking av Husnesfjorden i 2021 på oppdrag for Hydro Aluminium Husnes. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. I overvåkingen er det gjort analyser av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-forbindelser) og tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink) i prøver av blåskjell fra fem stasjoner og i sedimentprøver fra seks stasjoner. Det ble også analysert for fluorid i blåskjellprøvene. Ingen av sedimentstasjonene var forurenset av tungmetaller, og det var i all hovedsak svært lave konsentrasjoner av PAH-forbindelser. Sedimentet på stasjon KV7 hadde noen forhøyede konsentrasjoner av enkelte PAH-forbindelser. Alle sedimentstasjonene var i klasse I (Bakgrunn) eller klasse II (God tilstand) for PAH16. På to av sedimentstasjonene nærmest Hydro Husnes var det overskridelse av grenseverdier for PAH-forbindelser som hører til de prioriterte stoffene. To stasjoner klassifiseres derfor til «ikke god» kjemisk tilstand. Det var bare lave konsentrasjoner av PAH-forbindelser i de utplasserte blåskjellene. Det var også generelt lave konsentrasjoner av metaller i blåskjellene. Det var kun lave konsentrasjoner av kvikksølv og PAH-forbindelsene som hører til de prioriterte stoffene. Alle blåskjellstasjonene er derfor klassifisert til «god» kjemisk tilstand.