Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert vannovervåking etter vannforskriften for Real Alloy AS i Tingvollfjorden. Undersøkelse av blåskjell i 2021

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Merete Schøyen, Jarle Håvardstun

Sammendrag

NIVA har utført tiltaksorientert vannovervåking i henhold til vannforskriften for Real Alloy AS i Tingvollfjorden i 2021. Ved fem blåskjellstasjoner har det blitt analysert for et utslippsrelevant utvalg av de prioriterte stoffene kvikksølv (Hg), bly (Pb), kadmium (Cd) og nikkel (Ni). Det har også blitt analysert for de vannregionspesifikke stoffene arsen (As), kobber (Cu), krom (Cr) og sink (Zn). I tillegg ble det analysert for fluorid, tørrstoff og fett. For de prioriterte stoffene i blåskjell ble det ikke målt konsentrasjoner som overskred miljøkvalitetsstandarder (Environmental Quality Standard, EQS) for kvikksølv, og alle de fem blåskjellstasjonene var derfor i «god» kjemisk tilstand. På blåskjellstasjonene som er mest representative for vannforekomsten (SU1 og SU3), var det overskridelser i forhold til beregnede høye referansekonsentrasjoner (PROREF) for arsen og nikkel, samt for krom ved SU3. Ved disse to stasjonene var det også overskridelser av foreslåtte EQS-verdier for arsen og kvikksølv. Det var lave konsentrasjoner av fluorid i blåskjellene.