Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Hemnefjorden i 2021. Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS.

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Asle Økelsrud
Forfattere
Asle Økelsrud

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Hemnefjorden i 2021 på oppdrag for Wacker Chemicals Norway AS. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften har utslipp av til Hemnefjorden. Hensikten med overvåkingen har vært å identifisere hvorvidt bedriftens utslipp påvirker vannforekomstens kjemiske tilstand og økologiske tilstand. Det ble gjort analyser av PAH-forbindelser og metaller i prøver av blåskjell fra fire stasjoner. Det ble ikke målt konsentrasjoner i blåskjellprøvene som overskred grenseverdi (EQS) for noen av de prioriterte stoffene, kvikksølv, antracen, benzo(a)pyren, fluoranten og naftalen. Blåskjellstasjonene var derfor i «god kjemisk tilstand». Det er marginale endringer i konsentrasjoner av målte prioriterte stoffer fra tidligere års undersøkelser.