Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2021

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Rolf Høgberget, Jarle Håvardstun, Liv Bente Skancke

Sammendrag

Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anleggene. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2021) og inneholder samtidig en fortegnelse over hendelser og avvik som kan danne grunnlag for forbedringstiltak knyttet til driftsrutiner, installasjoner eller kalkingsstrategi. Bøylefoss kalkdoseringsanlegg hadde fem avvik fra pH-målet hvorav minst et kan ha hatt negativ betydning for smoltkvaliteten. Likevel betegnes driftssikkerheten som god. Kalkforbruket var 2/3 av forbruket i 2020, hovedsakelig på grunn av lavere avrenning i 2021. Ved Gauperå doseringsanlegg i Songeelva kom kalkingen tregt i gang ved flomsituasjoner, og utstrakt bruk av fast doseringshastighet gav svært varierende doser. Det var mange avvik fra pH-målet. Et stort avvik kan ha påvirket smoltkvaliteten negativt. Driftssikkerheten var ikke god. Omplassering av pH-stasjonen nedstrøms anlegget og/eller endring av styringsprinsipp kan endre forholdene. Tiltak for bedring av pH-målingene oppstrøms anlegget må også gjennomføres dersom disse skal benyttes som styringsparameter. Vanntemperaturen bør innføres som logget parameter i Songeelva.