Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 2230

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Tina Bryntesen
Forfattere
Tina Bryntesen

Sammendrag

Under en sammenliknende laboratorieprøving (SLP) gjennomført i januar – april 2022 bestemte 36 laboratorier pH, konduktivitet, turbiditet, farge, UV-absorpsjon, natrium, kalium, kalsium, magnesium, hardhet, alkalitet, klorid, sulfat, fluorid, totalt organisk karbon, kjemisk oksygenforbruk (CODMn), fosfat, totalfosfor, ammonium, nitrat, totalnitrogen, aluminium, bly, jern, kadmium, kobber, krom, mangan, nikkel, sink, antimon og arsen i vann. Prøvene ble laget ved å tilsette kjente stoffmengder til vann fra Alnsjøen (Oslo kommune) og Lysakerelva (Bærum kommune). Vannet var på forhånd filtrert gjennom membranfilter med porevidde 0,45 μm. Totalt ble 85 % av resultatene vurdert som akseptable, en andel som er på nivå med de seneste årene. Best resultater viser kalium, klorid, totalt organisk karbon og nitrat, med ≥ 95 % akseptable resultater. De svakeste resultatene observeres for ammonium, fluorid og totalfosfor, med 45-60 % akseptable resultater. Enkelte av parameterne opptrådte i lave konsentrasjoner eller hadde få deltakere som rapporterte resultater, og laboratoriene må ta hensyn til usikkerheten i "sann verdi" ved evalueringen av sine resultater.