Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vurdering av renseanlegg i Oslo- og Drammensfjorden Delrapport 1: Modellering av Drammensfjorden

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
André Staalstrøm
Forfattere
Andre Staalstrøm

Sammendrag

Renseanleggene i Drammensfjorden har i dag en betydelig positiv effekt på fjorden. Uten renseanleggene ville konsentrasjon i overflatelaget av nitrat vært 4,5 % høyere og fosfat 10,3 % høyere. Hvis avløpsvannet fra de fire største renseanleggene i Drammensfjorden overføres til VEAS, så vil dette ha merkbare negative konsekvenser for miljøforholdene i Indre Oslofjord. Ut ifra en helhetlig vurdering av både forholdene i overflatelaget og bunnforhold, og ved å betrakte forholdene i både Drammensfjorden og Indre Oslofjord under ett, er den beste løsningen å samle renseanleggene i Drammensfjorden til et sentralt renseanlegg med nitrogenfjerning og utslipp på 90 m dyp. Oksygenforholdene ville da bli svært mye bedre, helt ned til det dypet hvor avløpsvannet slippes ut.