Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Oppfølgende undersøkelse av bløtbunnsfauna og sedimenter i Sandsfjorden i 2022

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Marijana Stenrud Brkljacic, Gunhild Borgersen

Sammendrag

Bløtbunnsfauna og sedimenter har blitt undersøkt på tre stasjoner utenfor Norsk Stein Jelsa sitt anlegg i Sandsfjorden i 2022. Hensikten med undersøkelsen har vært å se hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker tilstanden for bløtbunnsfauna i resipienten. Økologisk tilstand for bløtbunnsfauna ble klassifisert til «svært god» på alle stasjonene, som var svært artsrike med totalt 98-114 registrerte arter per stasjon. Innholdet av organisk karbon i sedimentet var lavt og samtlige stasjoner ble klassifisert til «svært god» tilstand. Oksygenforholdene i bunnvannet var gode på alle stasjonene på tidspunktet for prøvetaking. Resultatene samsvarer med tidligere bløtbunnsundersøkelser fra 2013 og 2019, og viser at tilstanden er uendret. Det er ingenting som tyder på at bunnsfauna på de undersøkte stasjonene påvirkes negativt av bedriftens deponering av finpartikulært mineralsk materiale i sjøen.