Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vurderinger vedrørende utslipp av suspendert stoff fra Rekefjord Stone

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Hilde Cecilie Trannum, Bibiana G. Crespo, Anne Deininger, Paulo Fernandes, Federico Gaeta Håland, Rita Næss, Emelie Skogsberg, Endre Steigum, Øyvind Tangen Ødegaard

Sammendrag

Rekefjord Stone har utslipp av suspenderte partikler til resipienten i Rekefjorden. Effekter av slike partikler på fisk, skalldyr og bunnmiljøet i fjorden er vurdert. Vurderingen er basert på data fra to feltinnsamlinger, analyser av partikler i vannmassene og bunnsediment sammenholdt med eksisterende kunnskap fra litteraturen. Partikler fra pukkverket ble observert både i vannmassene og på bunnen. Partikkelanalysen viste dominans av avlange partikler i alle prøvene. Selv om slike partikler i utgangspunktet kan medføre skade, var partikkelmengdene såpass lave at sannsynligheten for negativ effekt på fisk og skalldyr er ansett å være liten.