Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2022

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Maia Røst Kile, Espen Lund

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser av heterotrof begroing og fisk i Glomma ved Borregaard i 2022. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske forhold i vassdraget, identifisere mulige tidstrender og undersøke rekruttering av laks. Prøver av heterotrof begroing antyder at bedriftens utslipp påvirker nedre Glomma, men da klassifiseringen ikke kunne utføres iht. veilederen, vurderes 2022-resultatene som usikre. Trenden fra tidligere år, der tilstanden er god oppstrøms Borregaards utslipp og hovedsakelig dårlig nedstrøms Borregaards utslipp, gjenspeiles likevel i årets resultater. Det ble fanget færre laks under el-fisket i 2022 enn i 2021. Estimerte tettheter var hhv. 17 og 23 ungfisk av laks pr. 100 m2 på nedre og øvre grusøre. Tettheten ved nedre grusøre var blant de høyeste observert i perioden 2013-2022, mens tettheten ved øvre grusøre var under medianen for perioden. Undersøkelse av fargemerking i et utvalg individer viste overtall av villfisk i 2022. Vi anbefaler å opprettholde overvåkingen på alle stasjonene i Glomma ved Borregaard, også på stasjonene lengst nede i vassdraget, for å få et mer presist bilde av vassdragets selvrensingsevne på den aktuelle strekningen.