Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av sjøområdet utenfor Stena Recycling avd. Skien i 2022.

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Jarle Håvardstun

Sammendrag

NIVA har i 2022 gjennomført tiltaksorientert overvåking av sjøområdet utenfor Stena Recycling avd. Skien. I overvåkingen er det gjort undersøkelser av miljøgifter i sediment på fire stasjoner og i utplasserte blåskjell på fire stasjoner. Det ble gjort analyser for miljøgiftene tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorte bifenyler (PCB), tetrabrombisfenol A, samt total mengde hydrokarboner (THC). Sedimentene utenfor Stena Recycling avd. Skien hadde i 2022 høyere konsentrasjoner av tungmetaller og organiske miljøgifter enn ved forrige undersøkelse (i 2007). Det var konsentrasjoner av kvikksølv, bly og kadmium som oversteg grenseverdiene for disse prioriterte stoffene. De fire sedimentstasjonene hadde også forhøyede konsentrasjoner av flere PAH-forbindelser. På grunn av overskridelser av grenseverdier for prioriterte stoffer blir kjemisk tilstand for sedimentstasjonene klassifisert som «ikke god». Det var generelt lave konsentrasjoner av både tungmetaller og organiske miljøgifter i blåskjellprøvene. Det var ingen konsentrasjoner i blåskjellene som oversteg grenseverdiene for kvikksølv og de fire PAH-forbindelsene som hører til de prioriterte stoffene i vannforskriften. Kjemisk tilstand for de fire blåskjellstasjonene klassifiseres derfor som «god». Det ser dermed ut til at miljøgiftene som finnes i ganske høye konsentrasjoner i sedimentene ikke er på en slik form at de tas opp i blåskjell.