Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2022. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana Gruber AS

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Sigurd Øxnevad
Forfattere
Sigurd Øxnevad

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2022 på oppdrag for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana Gruber AS. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til Vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriftene og kommunen har utslipp av til Ranfjorden. I 2022 ble kjemisk tilstand bestemt ved analyse av miljøgifter i prøver av blåskjell fra tre stasjoner. Det ble gjort analyser av metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), polyklorerte bifenyler (PCB), perfluorerte alkylstoffer (PFAS) og tinnorganiske forbindelser. Blåskjellene fra Moholmen og nord for Toraneskaia hadde konsentrasjon av benzo(a)pyren som var høyere enn grenseverdien for dette prioriterte stoffet. Kjemisk tilstand for stasjonene Moholmen og nord for Toraneskaia klassifiseres derfor som «ikke god». Det var ikke overskridelse av grenseverdier for prioriterte stoffer i blåskjellene fra Bjørnbærviken, og den stasjonen klassifiseres til «god» kjemisk tilstand. Blåskjell fra Moholmen og nord for Toraneskaia hadde konsentrasjoner av PCB som var så vidt høyere enn grenseverdi for dette vannregionspesifikke stoffet. Det var kun lave konsentrasjoner av tinnorganiske forbindelser, og det ble ikke påvist PFAS i blåskjellene i 2022.