Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av sjøområdet utenfor Elkem Carbon og REC Solar i Kristiansand i 2022

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Jarle Håvardstun, Dag Øystein Hjermann

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av sjøområdet utenfor Elkem Carbon og REC Solar i Kristiansand i 2022. I overvåkingen er det gjort analyser av blåskjell fra fem stasjoner og konsentrasjonen av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-forbindelser), tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink), silisium og kalsium er bestemt. Det var høyest konsentrasjoner av PAH-forbindelser i blåskjellene fra Lumber. Blåskjellene som var samlet inn ved Lumber, Fiskå, Timlingen og Svensholmen hadde konsentrasjoner av PAH-forbindelsen benzo(a)pyren som oversteg grenseverdien for dette prioriterte stoffet. Blåskjellene fra Lumber og Timlingen hadde også konsentrasjoner av fluoranten som var høyere enn grenseverdien. Kjemisk tilstand for stasjonene Lumber, Fiskå, Timlingen og Svensholmen klassifiseres derfor til «ikke god». Blåskjellene fra Flekkerøygapet hadde ingen konsentrasjoner som var høyere enn grenseverdiene for de prioriterte stoffene, og stasjonen klassifiseres til «god» kjemisk tilstand. De to siste årene har det vært høyere konsentrasjoner av PAH-forbindelser i blåskjellene enn i de tre foregående årene. I forbindelse med oppstart av nytt renseanlegg for PAH og tilkobling av prosessvannsutslippet til dette renseanlegget hadde Elkem Carbon et uhellsutslipp i mars 2022. Dette kan ha bidratt til de økte konsentrasjonene av PAH-forbindelser i blåskjell i 2022.