Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kartlegging og utredning av Fedafjorden i 2023 i forbindelse med etablering av hydrogenfabrikk

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Hilde Cecilie Trannum, Federico Håland Gaeta, Janne Kim Gitmark, Maia Røst Kile, Kurt Johansen, Tormod Haraldstad

Sammendrag

I forbindelse med etablering av hydrogenfabrikk i Kvinesdal er det foretatt en kartlegging av det akvatiske miljøet. I bekkene var fokuset vandrende fisk, som potensielt kan bli påvirket av endret vannføringsregime. I det marine miljøet var fokuset flora og fauna på hardbunn, som potensielt kan bli påvirket av nye kaianlegg og skipsanløp. Det er også innhentet og sammenstilt eksisterende data fra området. Videre er det drøftet avbøtende tiltak. De viktigste tiltakene i bekkene er å sikre en viss minimumsvannføring og iverksette evt. vandringstiltak. I det marine miljøet er de viktigste tiltakene å unngå partikkelspreding og å sikre en mest mulig naturlig utforming av evt. utfyllinger og kaifronter. Det bør legges særlig vekt på å beskytte rødlistede og hensynskrevende arter, herunder ål og hummer.