Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2022

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Asle Økelsrud
Forfattere
Asle Økelsrud

Sammendrag

Åtte stasjoner i elver og bekker i Ringsaker kommune er undersøkt med fokus på eutrofieringsparametere (næringssalter) samt organisk belastning og hygieniske forhold (E. coli og intestinale enterokokker). I tillegg til de konvensjonelle måleparametere for eutrofiering, ble det gjort analyser av stabile isotoper i elvemose, og målinger av konsentrasjoner av koffein i vann for vurdering av kilder til påvirkning. Det er ikke gjort forsøk på en klassifisering av økologisk tilstand utfra resultatene, men utfra målte middelverdier er to stasjoner (i Skvaldra) og en stasjon i Trevlebekken i moderat tilstand mht. fosfor (Tot-P), mens de resterende stasjonene har middelverdier tilsvarende god tilstand. Alle stasjoner har middelverdier av nitrogen (Tot-N) tilsvarende svært god tilstand. Til tross for relativt lave konsentrasjoner av næringssalter, har alle stasjoner tidvis høye verdier av tarmbakterier, som indikerer fersk fekal forurensing. Med bakgrunn i resultater fra undersøkelsen og informasjon om arealbruk, framstår Blekabekken som mest sannsynlig påvirket av urenset avløp fra hyttefelt. Forhøyede fosforverdier på elvestasjoner uten hytter i nedbørfeltet, tyder på at fekal forurensing fra beitedyr bidrar til økt fosfortilførsel og redusert vannkvalitet. Denne undersøkelsen sannsynliggjør at kilder til redusert vannkvalitet i undersøkte vannforekomster i Ringsakerfjellet, skyldes både tilførsler fra urenset avløp fra hytter og husdyr på beite.