Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Resultater fra overvåking av legemidler i avløpsvann fra et sykehus og gjennom et avløpsrenseanlegg – tilstedeværelse og miljørisiko, 2019-2022

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2023
Tidsskrift
Vann
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Forfattere
Merete Grung, Christian Vogelsang, Carsten Ulrich Schwermer, Trine Christoffersen Helgerud, Heidi Johanne Espvik, Cecilie Raasok, Kirsten Midttun Gravningen

Sammendrag

Legemiddelutslipp via avløpsvann fra sykehus kan forårsake negative miljøeffekter. I denne største norske studien siden 2007 undersøkte vi legemidler i påslipp fra sykehus til kommunalt avløpsnett, og i innløp og renset utslipp ved mot- tagende avløpsrenseanlegg. Vi inkluderte 157 legemidler. For åtte legemidler utgjorde tilførselen fra sykehuset 10-41% av totalmengden tilført renseanlegget. Disse brukes hovedsakelig i syke- hus (røntgenkontrastmidler, bedøvelsesmidler, visse antibiotikatyper). En enkel risikovurdering av utløpskonsentrasjonene fra avløpsrense- anlegget viste at de kvinnelige kjønnshormoner og legemidler østron og østradiol, representerte den største miljørisikoen. Risikokvotienten (RQ) for det betennelsesdempende midlet diklofenak og antibiotikatypene ciprofloksacin, azitromycin og sulfametoksasol var større enn 1, som betyr at negative effekter i miljøet ikke kan utelukkes. Manglende toksisitetsstudier av flere legemidler betyr at trygge miljøkonsentrasjoner ikke er ut- ledet. Flere studier av sykehusenes bidrag til mulige negative miljøeffekter i resipienten trengs for å gi informasjon om hvorvidt imple- mentering av punktrensing av påslippet fra sykehus er formålstjenlig.