Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

EUTROPIA - System-orientert prosess-modellering av eutrofieringsprosesser for å studere effekter av miljø i endring og avbøtende tiltak

Vitenskapelig foredrag
Publiseringsår
2010
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Rolf David Vogt
Forfattere
Rolf David Vogt

Sammendrag

EUTROPIA - Watershed EUTROphication management through system oriented process modelling of Pressures, Impacts and Abatement actions (190028) Rolf D. Vogt, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Eutrofiering er vanligvis den viktigste årsaken til at kravene i Vannrammedirektivet til god økologisk kvalitet ikke oppnås i jordbruksdistrikter. I løpet av de siste 25 årene er det brukt nærmere 1 milliard kroner på tiltak for å redusere næringssalttilførselen til Vansjø-Hobølvassdraget (Morsa). Disse tiltakene har isolert sett imidlertid ikke ført til at vannkvaliteten har blitt bedre. Eutropia er et radikalt tverrfaglig prosjekt med partnere fra NIVA, NINA, NIBR, BioForsk, UMB, UiO-Bio og UiO-Kjemi, delt inn i 5 arbeidspakker (WP); Analytisk evne til å overvåke P fraksjoner vil bli forbedret (WP1). Hydro-biogeokjemiske prosesser som styrer mobilisering av næringssalter (P, N, C) fra terrestrisk til akvatisk miljø vil bli identifisert gjennom regionale undersøkelser og felt studier (på dyrket mark og i skogsjord). I tillegg vil overvåkningsdata bli benyttet til å identifisere begrepsbaserte sammenhenger mellom ulike miljøpåvirkninger og endringer i miljøstatus (WP2). Nedbørsfelt modeller (EMMA, SWAT) skal parameteriseres og brukes sammen med en innsjø modell (MyLake) for å sjekke hypoteser, identifisere viktige næringssalt kilder (hot-spots) og faktorer som styrer flukser av næringssalter (WP3). Økt begrepsbasert forståelse og kunnskap generert gjennom prosjektet vil bli integrert i en eksisterende Bayesiansk nettverkmodell fra Storefjorden som skal tilpasses vestlige Vansjø (WP4). Dette vil redusere usikkerhet i kost/nytte analysen av avbøtende tiltak mot eutrofiering. Basert på foreslåtte tiltak vil samfunnets evne til å svare på disse utfordringene bli studert gjennom en systematisk svar analyse (WP5).