Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med planene om utvidelse av Iveland kraftverk, august 2006

Rapport
Publiseringsår
2007
Eksterne nettsted
Cristin
Data
Forfattere
Helge Skoglund, Bjørn Torgeir Barlaup, Einar Kleiven, Godtfred Anker Halvorsen, Anders Hobæk

Sammendrag

For å øke kraftproduksjonen på strekningen Gåseflåfjorden - Nomelandsdammen planlegger Agder Energi å utvide Iveland kraftverk. Dette vil blant annet medføre redusert vannføring på den regulerte elvestrekningen og endret hydrologi ved inntaks- og utløpsområdet. Fiskebiologiske undersøkelser gjennomført i august 2006 viste at det i Gåseflåfjorden, Dalanekilen og Nomelandsdammen er livskraftige og selvreproduserende bestander av både aure og abbor. I tillegg forekommer det bleke, men den er fåtallig og er trolig ikke selvreproduserende på strekningen. Elvestrekningen fra Gåseflådammen og ned til Nomelandsdammen er sterkt påvirket av regulering. Det finnes aure på hele strekningen og det forekommer naturlig rekruttering av aure på deler av strekningen. Utvidelsen av Iveland kraftverk kan påvirke vandringsmulighetene for aure ut av Gåseflåfjorden og ned på elvestrekningen. Totalt sett vurderes planene om utvidelsen av Iveland kraftverk å få små effekter for fiskebestandene på strekningen. Aktuelle tiltak for å styrke fiskebestanden er minstevannføring, terskler, utlegging av gytegrus og utbedre vandringshinder, men tiltak vurderes ikke som nødvendig for å opprettholde en livskraftig og selvreproduserende bestand.