Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Basisundersøkelse i Glomfjord 1981-82

Rapport
Publiseringsår
1984
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Jarle Molvær, Jon Knutzen, Magne Haakstad, Karl Tangen

Sammendrag

Det er utført en undersøkelse av vannnutskiftning, vannkvalitet, miljøgifter i organismer og organismesamfunn på grunt vann i Glomfjord. Fjorden er tydelig overbelastet med gjødselstoffer. l fjordens overflatelag medfører dette stor planktonproduksjon og uklart vann i sommerhalvåret. For fjordens dypvann betyr dette stort oksygenforbruk og muligens perioder med kritiske oksygenforhold. I strandsonen viser overbelastningen seg ved en massiv begroing med grønnalger, sterkest på fjordens nordside. Høye fluor konsentrasjoner i blåskjell er funnet innen ca. 500 m fra Glomfjord fabrikker. Analyser av metaller i tang samt PAH og PCB i blåskjell tyder ikke på tilførsler av betydning. Med forbehold om oksygenforholdene i dypvannet og fisk, synes det ikke som de registrerte forurensningseffektene skader andre bruksinteresser i noen særlig grad. Den planlagte, reduksjonen i ferskvannstilførsel til fjorden kan forsterke effektene av overgjødslingen.