Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksplan for Drammensfjorden-Fase 2. Kilder til forurensning - Elvetilførsler, Avrenning fra urbane områder, Sedimenterende materiale

Rapport
Publiseringsår
2005
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Aud Helland, Eva Skarbøvik, Oddvar Lindholm

Sammendrag

I forbindelse med tiltaksplan for forurenset sjøbunn i indre del av Drammensfjorden har NIVA utført kartlegging av tilførsler av miljøgifter med partikler i Drammenselva og Lierelva og sedimentasjon av miljøgifter og partikler i 7 delområder i indre fjord. Det er også utført beregninger av tilførslene av miljøgifter fra kommunale anlegg. Sedimenterende materiale i fjorden er sterkt til meget sterkt fourenset av TBT og PAH. Konsentrasjonene er høyere enn i materialet fra elvene og overløpskummene, menlavere enn i sedimentene i fjorden. Høyest sedimentasjon ble målt utenfor Holmen og Lierelva. En sammenligning av tilført mengde miljøgifter fra de målte kildene mot mengden som sedimenterer innenfor tiltaksområdet viser at det tilføres mer partikler og metaller til fjorden enn det sedimenterer i indre del. Det sedimenterer imidlertid mange ganger mer TBT og PAH enn det tilføres fra de målte kildene. Utelates en mulig episodisk hendelse ved Holmen, med svært høy sedimentasjon, tilføres det like mye PAH som det sedimenterer i tiltaksområdet. Den høye sedimentasjonen av TBT kan ikke forklares ved kjente kilder eller skipsoppvirvling. Det er sannsynlig at den høye sedimentasjonen skyldes andre aktiviteter knyttet til skipsaktiviteter i havna som vi enda ikke har full oversikt over.