Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Endringer i aluminiums-giftighet i en humus-fattig elv ved bruk av kjemiske tiltak. Forsøk med laksesmolt i Suldalslågen

Rapport
Publiseringsår
1998
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Åse Åtland
Forfattere
Frode Kroglund, Hans-Christian Teien, Bjørn Olav Rosseland, Esther Lucassen, Brit Salbu, Åse Åtland, F. Kroglund, H.C Teien, E. Lucassen

Sammendrag

Laksesmolt fra Suldalslågen ble eksponert til en blanding av surt og nøytralt vann (36:64) i 10 renner med kontinuerlig vanntilførsel. Op pholdstid på vannet økte med økende avstand fra blandpunktet og fisk ble eksponert til vann med oppholdstider fra 1 til 100 minutter. Det gode vannet var manipulert forut for blanding ved tilsetting av ulike kjemikalier (Ca(OH)2, NaOH, SIO2:NaO eller CaCl). Rennene kunne atsk illes på bakgrunn av tiltak og pH-økning. pH-endringene førte til end ringer i tilstandsform til aluminium (Al) både innen og mellom rennen e. Variasjon i Al-konsentrasjonen på gjeller kunne forklares med endr inger i konsentrasjon av positivt ladde tilstandsformer av Al i vanne t. Forskjeller i biologisk tilstand kunne forklares med variasjon i A l-konsentrasjon på gjellene. Effektene av aluminium avtok alltid med økende avstand fra blandingspunktet og med økende pH. Silikat avgifte t vannet raskere enn kalk, men kalktilsettning resulterte i raskere r estituering av vevskader forsøksfisken hadde før forsøkstart (som føl ge av surt driftsvann med Al i klekkeriet). Kalking av klarvannselver til et pH-nivå på 6.4 gir bedre og raskere avgifting og beskyttelse mot blandsoneeffektere enn