Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Endring av metallers tilstandsform i overgangen fra ferskvann til sjøvann (estuarier) og virkningen på laks og marine organismer (ESTUMIX)

Rapport
Publiseringsår
1998
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Åse Åtland
Forfattere
Bjørn Olav Rosseland, Brit Salbu, Frode Kroglund, Tom Hansen, Hans-Christian Teien, Jarle Håvardstun, Åse Åtland, Georg Østby, Marianne Kroglund, Agnar Kvellestad, Oddbjørn Pettersen, Vilhelm. Bjerknes, F. Kroglund, T. Hansen, H.C. Teien, J. Håvardstun

Sammendrag

Giftalger har lenge vært ansett som hovedårsak til omfattende dødligh eter av laks i oppdrettsanlegg på deler av norskekysten om våren. Imi dlertid forekommer det en rekke tilfeller av akutt og omfattende døde lighet av oppdrettslaks i norske fjorder, som ikke kan skyldes giftal ger. Dødligheten har vært begrenset til anlegg der en tydelig har bra kkvannskvalitet under dødligheten. Prosjektet har hatt som hovedmål å fastslå om de miljøproblemer som er registrert på laks i norske fjor der som mottar surt avrenningsvann blandes med sjøvann (estuarier), m ed hovedvekt på endringer i metallers tilstandsform, særlig aluminium , og følge transformasjons-prosessene og koble disse til biologisk vi rkning. Prosjektet har identifisert fysiologiske og histologiske effe kter av Al på laks i estuarieblandsoner, og vist at også piggvar (og antydningsvis torsk) blir negativt påvirket. Al akkumulerer på gjelle r og endrer gjelle og hudvev negativt. Kontrollerte renneforsøk har v ist effekter etter >2 timers innblanding. Kjemiske studier har avdekk et to hovedtyper av prosesser, sannsynligvis avhengig av Al-konsentra sjonen: 1) mobilisering av reaktivt lavmolekylært Ala fra ikke reakti ve høymolekylære Al-former