Fiskehelserapporten 2019

Fiskehelserapporten for 2019 ble lansert 20. februar 2020. Rapporten fra Veterinærinstituttet beskriver fiskehelsesituasjonen i året som gikk, og NIVA bidrar med et eget kapittel om vannkvalitet, samt i kapitlet om alger. Av rapporten kommer det frem at dødeligheten i norsk fiskeoppdrett fortsatt var høy i 2019, men det antydes en viss bedring sammenlignet med 2018.

Bidragsyterne fra NIVA er Åse Åtland, Paula Rojas, og Sondre Kvalsvik Stenberg på vannkvalitet og Trine Dale på alger.

- Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med Veterinærinstituttet i dette arbeidet, sier forskningsleder Åtland og oppsummerer;

- Samlet sett ser vi mange av de samme typene vannkvalitetsutfordringer i både land- og sjøbaserte anlegg i 2019 som i 2018: problemer med forhøyede CO2 nivåer i fiskekar, og giftighet knyttet til aluminium både i ferskvann og i anlegg som bruker en viss grad av sjøvannsinnblanding. Basert på antallet hendelser dokumentert hos NIVA, samt resultatene av spørreundersøkelsen ser det ut til å være en nedgang i antallet alvorlige hendelser med fiskedød på grunn av hydrogensulfid (H2S) i 2019 sammenlignet med 2017 og 2018.

Boks med utstyr til forskning
Relevant ustyr for håndtering av akutt fiskedød (Foto: Sondre Kvalsvik Stenberg, NIVA)

En gledelig utvikling i 2019 er også at flere anlegg i løpet av året anskaffet såkalte «beredskapskasser» med prøvetakingsutstyr for vannkvalitet som kan tas i bruk under en akutt hendelser. Flere av de aktuelle dødelighetshendelsene er dokumentert på grunn av at en hadde nødvendig utstyr på plass når hendelsen inntraff. Dermed kunne en sikre bedre forståelse av årsaksforhold, og ikke minst muligheten til å lære og forebygge fiskedød og dårlig velferd.

NIVA er også førsteforfatter på kapitlet om alger. I mai og juni 2019 ble regionen Nordre-Nordland og Sør-Troms hardt rammet av giftige alger. Funn av algen Chrysochromulina leadbeaterii er satt i sammenheng med denne dødeligheten. Totalt er det estimert at det døde ca. 8 millioner oppdrettsfisk av Chrysochromulina leadbeaterii. Det gir en biomasse på 13 500 tonn, med en verdi på ca. 2,1 milliarder.

Referanse:

Last ned rapporten hos Veterinærinstituttet

Sist oppdatert 21.02.2020