Rita Næss
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 415 65 861
Seksjon: Marin biologi
Rita er ansatt som forskningsassistent på NIVA, Seksjon for Marin biologi. Hun fullførte sin mastergrad i akvatisk økologi, med marin spesialisering, fra Universitetet i Agder i 2017. Hun er akkreditert for prøvetaking og artsidentifisering av marine invertebrater iht. ISO 16665 og har særlig kompetanse innen dyregruppene børstemark, pigghuder og bløtdyr. Hun har den siste tiden jobbet med mange prøver fra ulike lokaliteter og bunntyper fra området utenfor Søre Sunnmøre. Dette området er et av de mest artsrike kystområdene i Norge. Data fra disse prøvene skal være med på kartlegging av ulike naturtyper i Norge. Rita har også erfaring med sortering av bløtbunnsprøver og biomassemåling (w.w.) av bløtbunnsfauna. I tillegg har hun bistått med klassifisering, statistiske analyser og rapportering.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Trannum, Hilde C.; Raymond, Caroline; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild; Gunnarsson, Jonas S; Schaanning, Morten T.; (2021) Long-term response of marine benthic fauna to thin-layer capping with powdered activated carbon in the Grenland fjords, Norway. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 776 doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145971
  2. Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Gundersen, Hege; (2020) Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 708 doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134866
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre