NIVA-forsker mottok NORECOPAs årlige pris for de tre R-ene i dyreforsøk

I 2010 innførte Norecopa en pris for fremragende arbeid til fremme av "de 3R-ene" (Replacement, Reduction & Refinement) i forbindelse med dyreforsøk. Årets pris gikk til Adam Lillicrap, forskningsleder ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Norecopa, Norges nasjonale konsensus-plattform for å fremme de tre R-ene innen dyreforskning, deler hvert år ut denne prisen for å øke bevisstheten om å bruke 3R-prinsippet innen forskning. Det overordnede målet for de tre R-ene er å avskaffe umenneskelighet og lidelse for å oppnå humanitet (Russell & Burch, 1959):

Alternativer for erstatning (replacement): forskningsmetoder der en oppnår samme resultat uten bruk av dyr

Alternativer for reduksjon (reduction): forskningsmetoder som muliggjør bruk av færre forsøksdyr der en likevel oppnår tilsvarende resultater, eller som muliggjør at en kan hente ut mer informasjon fra den samme størrelsen dyregruppe.

Alternativer for forbedring (refinement): forskningsmetoder som reduserer dyrets lidelse og smerte, samt øker dyrets velferd.

Formålet med prisen er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av de 3 R-ene i forskning og undervisning der dyr eller dyremateriale brukes.

Årets vinner, Dr Adam Lillicrap, har vært involvert i utvikling av humane alternativer innen dyreforsøk i økotoksikologi i nesten 20 år. Arbeidet startet i 2003, da han skrev en review-artikkel om alternative tilnærminger i miljø-risikoanalyser (ECETOC, 2003). Det førte til stillingen som leder for en forskergruppe i et CEFIC LRi- prosjekt, der de utviklet in vitro cytotoksiske (celleskadelige) analyser, samt bruk av fiskeembryo som alternativ for akutt-toksisk testing på fisk (OECD203). Lillicrap ble nominert av Miljødirektoratet som Norges ekspert på veiledning for testing på fisk, og var uavhengig rådgiver til retningslinjene for toksisitetstesting på fiskeembryo (Fish Embryo Toxicity (FET) testing).

Adam har gjennom sine bidrag til flere regelverk jobbet aktivt for å fremheve FET-testen som en erstatning til og forbedring av akutt-toksisk testing på fisk (blant annet i Det europeiske legemiddelbyrå, som ekspert for arbeidsgruppen for miljø-risikoanalyser i komiteen for veterinærprodukter). Han ble nylig invitert som ekspert til en workshop hos European Chemicals Agency (EHCA) der de diskuterte bruken av FET i EUs kjemikalieregelverk REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

NIVA-forskeren var også ansvarlig for bearbeidinga av bioakkumuleringstesten for fisk i OECD, der antall dyr ble redusert fra ca. 110 til 20 per test. De siste fire årene har han vært leder for SETAC global sin Animal Alternatives Advisory Group, og var vertskap for en seanse om dyrealternativer i Brussel (i samarbeid med ECHA og ECVAM). Adam Lillicrap er også prosjektleder for et nytt utkast til en ISO-standard for en in vitro- toksisitetsanalyse (innsendt 2016).

medium_lillicrap_award_norecopa
Dr. Adam Lillicrap med NORECOPA-prisen: 30 000 kr og et diplom, overrakt under Norecopa sitt årsmøte 7. juni 2017 i Oslo. (Foto: NIVA).
Norecopa vektlegger spesielt forskningsfremskritt som kommer norske forhold til gode. Som norsk representant i internasjonale komiteer har Adam har fremmet bruken av alternative metoder både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
>> Les mer: Varsko om lusemedisin
Sist oppdatert 23.06.2016