Til hovedinnhold
English
Nyheter

Laksebestanden bleke er tilbake i Byglandsfjorden etter 50 år med tiltak

En ny rapport viser at bleka i Byglandsfjorden i Setesdal reetablerer seg i naturen etter 50 år med tiltak. Bleke er en unik laks i norsk og internasjonal sammenheng og gjennomfører hele livssyklusen sin i ferskvann.
Publisert:
Nøkkelforskere
Øyvind Kaste

Med sin vekt på cirka 200 gram ga bleka grunnlag for omfattende fiske fram til bestandssammenbruddet på slutten av 1960-tallet. De kombinerte effektene av forsuring og vassdragsregulering gjorde at bestanden nær ble fullstendig utryddet. De neste årene vil vise om en når målet om en selvreproduserende, og på noe lengre sikt, en høstbar blekebestand i Byglandsfjorden.  Den nye rapporten, som er utarbeidet av NORCE, NIVA og NINA i samarbeid med Bygland kommune, Syrtveit Fiskeanlegg og lokale fiskere, peker på en rekke tiltak for å nå disse målene, blant annet ved at bleka skal ta i bruk større deler av sitt tidligere utbredelsesområde.

Seniorforsker Øyvind Kaste i NIVA, som leder den vannkjemiske overvåkingen i Øvre Otra, sier at det er svært positivt at det målrettete arbeidet med å reetablere blekebestanden begynner å gi gode resultater. Han legger til at vannkvaliteten oppstrøms Byglandsfjorden ennå ikke er optimal for bleka, men at kalkdoseringsanlegget som nylig er etablert ved Brokke trolig vil bedre situasjonen betraktelig.

Redaktør for rapporten, forskningsleder Bjørn Barlaup i NORCE LFI, forteller at konklusjonene bygger på omfattende biologiske og vannkjemiske data fra hele det opprinnelige utbredelsesområdet. – Gytingen er i hovedsak er begrenset til sørlige del av Byglandsfjorden. Før bestandssammenbruddet gjorde bleka en storstilt gytevandring fra fjorden og oppstrøms til store gyte- og oppvekstområder i Otra. I dag er det bare sporadisk gyting på disse områdene. Det blir viktig å legge til rette for reetablering også på denne strekningen i Otra, sier Barlaup.

I de 50 årene som har gått siden sammenbruddet har miljøforvaltningen sammen med regulanten Otteraaens Brugseierforening og Bygland kommune iverksatt en rekke tiltak for å sikre bestanden.

Tiltakene har sammen med avtagende forsuring gitt en positiv utvikling, blant annet ved at bleka nå gyter på flere tidligere kjente gyteplasser.

-Den positive utviklingen er svært gledelig nytt, forteller seniorrådgiver Roy M. Langåker ved Miljødirektoratet og fiskeforvalter Frode Kroglund hos Statsforvalteren i Agder.

De har arbeidet for å restaurere blekebestanden og andre laksebestander på Sørlandet i mange år og peker på at effektene av forsuring og regulering stadig er en utfordring. Kalking i Otravassdraget og iverksetting av tiltak for å dempe effektene av vassdragsreguleringen er derfor avgjørende for framtida til bleka. 

b9983648-04fb-4603-9527-24b79fb08611.jpg
Gytemoden hunnbleke sør i Byglandsfjorden. (Foto: Bjørn Barlaup, NORCE)
Sist oppdatert