Bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltning – Europeiske erfaringer og mulige norske anvendelser

På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomfører NIVA i 2019 et oppdrag om muligheter for bruk av folkeforskning i vannforvaltningen og vannforskriftsarbeidet i Norge. Som del av arbeidet kartlegges og studeres konkrete eksempler, samt utredes hvilke erfaringer og hensyn som bør tas i kontekst av norsk forvaltning og gjennomføring av vannforskriften. Arbeidet presenteres i en rapport som utgis i desember.

Folkeforskning og nettdugnad trekkes i økende grad frem som tilnærminger for å involvere og engasjere interessert allmenheten i miljømessige problemstillinger gjennom/med støtte fra IKT-verktøy.  Folkeforskning (citizen science) innebærer å invitere folk flest, eller definerte grupper, til å bidra aktivt inn i forsknings- og forvaltningsrelaterte aktiviteter. Nettdugnad (crowdsourcing) er en digital dugnad, hvor et større antall mennesker bidrar til å utføre en oppgave på nett, basert på fellesskap og medvirkning. Det kan være å bidra med data, idéer, vurderinger eller et konkret gjøremål, som f.eks. kategorisering av data.

Det finnes etter hvert flere eksempler både fra Europa og Nord-Amerika innen vannforvaltningsområdet der slike verktøy og angrepssett har medvirket til (i) å engasjere allmenheten, (ii) at innsamlede data og observasjoner fra slike tilnærming har komplettert de fra offentlig overvåkning og (iii) at ideer og forslag, til f.eks konkrete tiltak, har blitt samlet inn for å støtte ulike elementer og steg i vannforvaltningsprosessen.

folkeforskning

Formålet med prosjektet er å:

  • Kartlegge relevante eksempler, verktøy, anvendelser og erfaringer med folkeforskning og nettdugnad knyttet til vann- og miljø fortrinnsvis i Europa og Norge.
  • Undersøke viktige hensyn å ta i folkeforskning og nettdugnad i kontekst vannforvaltning.
  • Foreslå konkrete prinsipper og anbefalinger, samt videre sted knyttet til bruk i vannforvaltning etter vanndirektivet og vannforskriften.

Som del av å fremskaffe eksempler, ble en åpen spørreundersøkelse (engelsk) sommer og høst 2019 sirkulert gjennom det internasjonale EurAqua-nettverket.  

Høsten 2019 ble det også sendt ut en spørreundersøkelse til et utvalg av personer involvert i vannforvaltning og vannforskriftsarbeidet i Norge som del av bl.a. få innsikt i hvilke hensyn det er viktige å ta og hvilke muligheter man ser for norsk forvaltning. Denne er sendt til personer hos forvaltningsmyndigheter, vannregion- og vannområdekoordinatorer, frivillige organisasjoner og ulike brukergrupper knyttet til vassdrag, samt forskere og konsulenter.

Eksempler og innspill brukes inn i anbefalinger som skal utarbeides som del av prosjektrapporten.

Presentasjoner fra prosjekt-workshop 22.november 2019

Endelig prosjektrapport (april 2020)

For mer informasjon, se NIVA-rapporten "Mulig bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen". 

Les også gjerne den fagfellevurderte artikkelen "Potensialet for bruk av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen - perspektiver blant aktører i Norge", som var på trykk i Tidsskriftet VANN 1-2020. 

Dersom du har erfaringer du ønsker å dele eller har spørsmål til prosjektet kan du kontakte:

line.barkved@niva.no
Seksjon for Vann og Samfunn, NIVA
Mob: 99 60 91 50

Sist oppdatert 20.04.2020