NIVA på feltarbeid i Viksfjorden

Målet for NIVAs prosjektarbeid i Viksfjorden 28-29.juni er blant annet kartlegging og overvåkning av marine habitater, herunder ålegress-enger, tareskog, tangbelter og sand- og muddermiljøer.

Prosjektleder Kasper Hancke med kartleggingsdronen - utstyrt med multispektralt kamera. (Foto: NIVA).

Les mer om ålegrasengenes fortreffelighet hos forskning.no

I tillegg vil NIVA-forskerne drive kartlegging og overvåkning av invaderende Stillehavsøsters, en fremmed art i norske farvann.

Les mer: Til kamp mot Stillehavsøstersen

I et sideprosjekt skal NIVA samtidig undersøke mulighetene for automatisk identifikasjon og kvantifisering av marint avfall/plast i strandsonen.

Les mer: NIVA til kamp mot plastsøppel

Relevans

Disse undersøkelsene har en rekke formål.

1) Ålegress og tareskog er viktige marine habitater, som har stor betydning som bosted, yngleområde og mat for svært mange marine arter (muslinger, fisk, fugl, krepsdyr mm.).

2) Den invaderende stillehavsøstersen sprer seg raskt langs den norske kyst, men vi har lite innblikk i hvor hurtig, hvor mange, hvor hen. Se nylig publisert forskning om hvor de de uønskede gjestene kommer fra her

3) Marint plastsøppel er et økende problem og vi vil se om det er mulig å benytte droner til overvåkning, opptelling og mengdeberegning av plast i strandsonen.

Metode

Luftfoto med spesialkamera (multispec. cam) fra droner, både fastvinge- og rotordroner.

Komplementære prosjekter

- MERCES (EU-prosjekt på restaurering av ålegras og tare) med NIVA-forsker Eli Rinde som prosjektleder.

- Mikroplast

Kartutsnittet under viser hvor NIVA skal forske 28-29. juni (markert med åpne røde bokser).

Les mer: På spøkelsesjakt i Oslofjorden

Sist oppdatert 28.06.2017