Til hovedinnhold
English
Nyheter

Norskledet EU-prosjekt skal redusere plastforsøpling gjennom standardiserte metoder for overvåking

Det nyoppstartede EU-prosjektet EUROqCHARM skal etablere standardiserte metoder for overvåking og vurdering av plast i miljøet. Prosjektet ledes av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og har flere norske samarbeidspartnere.
Publisert:

Sammen med NILU, SALT og CHIRON fra Norge og 11 andre europeiske nøkkelaktører innen plastforskningsfeltet, har NIVA gjennom EUROqCHARM-prosjektet fått to millioner euro for å etablere bedre, standardiserte metoder for overvåking og vurdering av makro-, mikro- og nanoplast i miljøet. Som Norges ledende forskningsinstitutt på kvalitetssikring og analyse av mikroplast, skal NIVA lede arbeidet i å nå dette ambisiøse målet innen 2024.

– Vi skal se på makroplast, mikroplast og nanoplast i ferskvann og sjøvann, på land og i bunnsediment, i levende organismer og i luften. Prosjektet vil levere den nødvendige metodiske støtten for å få på plass solide, langsiktige strategier for å håndtere plastforurensning, sier Bert van Bavel, sjefsforsker i NIVA og prosjektkoordinator for EUROqCHARM.

EUROqCHARM skal evaluere dagens metoder for vurdering av plastforurensning, standardisere dem på europeisk nivå, og styrke den europeiske overvåkingskapasiteten basert på de nye retningslinjene.

Det finnes i dag rikelig med bevis for at plastforurensning finnes stort sett overalt rundt oss, eksempelvis i form av strandsøppel, plast i havet, mikroplast i mat og i luften. I kampen mot plastforurensningen er det avgjørende med robuste og langsiktige strategier. Dette krever en inngående forståelse av plastforurensningsproblemet – og der spiller standardiserte metoder for prøvetaking, analyse og rapportering en nøkkelrolle.

Imidlertid er situasjon i dag slik at plast blir prøvetatt, analysert og rapportert på forskjellige måter rundt om i verden. Metodene er også stadig i endring.

– Mangel på standardiserte metoder for innsamling og rapportering av data er et stort hinder for både overvåkning og i implementeringen av skadebegrensende tiltak. I EUROqCHARM-prosjektet vil vi med et kritisk blikk gå gjennom de aller beste analysemetodene, og sammen med 30 ekspertlaboratorier i Europa teste disse metodene, sier van Bavel.

– I fellesskap med interessenter fra blant annet Miljødirektoratet, Standard Norge, AMAP, UNEP og industrien, skal vi ta standardiseringen av målemetoder for plast i miljøet flere skritt videre, sier NIVA-forskeren.

En fremtidig standardisering for overvåking og vurdering av plast vil muliggjøre sammenligning av data, som igjen vil danne grunnlaget for europeiske og internasjonale retningslinjer og reguleringer. Dette vil støtte beslutningstakerne, industrien og de vitenskapelige miljøene i deres forsøk på å redusere miljøpåvirkningen fra plastforurensning.

Dette prosjektet mottar støtte fra European Horizon 2020 under tilskuddsavtale n°101003805

Sist oppdatert